100%
zákazníkov doporučuje

Ochrana osobných údajov

ochrana osobních údajůV spoločnosti Helveti s.r.o (prevádzkovateľ e-shopu Helveti.sk a Helveti.cz) považujeme ochranu a dôvernosť Vašich osobných údajov za veľmi dôležitú. Na zaistenie maximálnej bezpečnosti využívame pokročilé techniky ako v elektronickej, tak vo fyzickej podobe. Či už ide o sofistikované IT systémy alebo bezpečnostné regule na nakladanie s dátami. Samozrejmosťou je pravidelné zálohovanie dát, ktoré sú týmto chránené pri výpadku služby či havárke na IT zariadení. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s legislatívou, najmä so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov ("GDPR").
Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. Prostredníctvom tohto dokumentu by sme Vám chceli poskytnúť všetky potrebné informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, a tiež o právach, ktoré Vám v súvislosti s ich spracovaním patria.

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť Helveti s.r.o., založená a existujúca podľa práva Českej republiky, so sídlom Vítkova 244/8, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 243 104 76, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 194761 ("Helveti").

Zásady ochrany osobných údajov

Helveti je pri spracovaní osobných údajov viazaná najmä nasledujúcimi zásadami:

 1. osobné údaje musia byť spracovávané korektne a zákonným a transparentným spôsobom;
 2. osobné údaje môžu byť zhromažďované iba na určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely, pričom nesmú byť ďalej spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný;
 3. osobné údaje môžu byť spracovávané iba v nevyhnutnom rozsahu vo vzťahu k predmetnému účelu;
 4. pri spracovaní osobných údajov je nutné brať ohľad na ich presnosť;
 5. osobné údaje môžu byť uchovávané iba po nevyhnutnú dobu; a
 6. osobné údaje musia byť spracovávané pod náležitým zabezpečením.

Kategórie spracovávaných osobných údajov

Helveti spracováva najmä nasledujúce kategórie osobných údajov:

 1. identifikačné údaje, napr. meno, priezvisko;
 2. kontaktné údaje, napr. adresa, email, telefón;
 3. história Vašich objednávok;
 4. súbory cookies (pozrite bod 10).

Právny základ spracovania osobných údajov

Helveti spracováva Vaše osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov:

 1. plnenie zmluvy medzi Helveti a Vami podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
 2. oprávnený záujem (najmä zasielanie obchodných oznámení) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 3. v niektorých prípadoch Vás môžeme tiež požiadať o súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Účely spracovania osobných údajov

Helveti spracováva osobné údaje najmä na nasledujúce účely:

 1. vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Helveti;
 2. marketingové aktivity, najmä zasielanie obchodných oznámení.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre jej úspešné vybavenie. Poskytnutie týchto osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy. Bez nich nie je možné zmluvu s Helveti uzavrieť. Nie ste však povinní poskytnúť osobné údaje, ktorých spracovanie je založené na súhlase. Pokiaľ odmietnete tento súhlas udeliť, na uzavretie zmluvy to nebude mať žiadny vplyv.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje

V Helveti uchovávame osobné údaje:

 1. po dobu nevyhnutne potrebnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Helveti a na uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov, ak je spracovanie založené na právnom titule podľabodu 4 písm. a.;
 2. pokiaľ nie je z Vašej strany uplatnené právo vzniesť námietku, ak je spracovanie založené na právnom titule podľa bodu 4 písm. b.;
 3. po dobu stanovenú v príslušnom súhlase, alebo kým je tento súhlas odvolaný, ak je spracovanie založené na právnom titule podľa bodu 4 písm. c.

Po uplynutí stanovenej doby, je Helveti povinná Vaše osobné údaje zmazať.

Kategória príjemcov osobných údajov

Vaše osobné údaje sú odovzdávané príjemcom za účelom riadneho plnenia zmluvy medzi Vami a Helveti. Takými príjemcami sú najmä zásielkové spoločnosti. Ďalšími príjemcami môžu byť subjekty, ktoré pre nás zaisťujú marketingové služby (napr. rozosielku newsletterov, porovnávače tovaru), účtovné služby a cloudové služby. Vaše osobné údaje sú v týchto prípadoch odovzdávané iba v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Neposielame Vaše osobné údaje mimo Európsku úniu.

Vaše práva

Primárnym nositeľom osobných údajov ste vždy Vy, a preto máte voči svojim osobným údajom nasledujúce práva, ktoré sú podrobnejšie špecifikované GDPR:

 1. právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 2. právo na opravu podľa čl. 16 GDPR,
 3. právo na výmaz podľa čl. 17 GDPR (tzv. právo byť zabudnutý),
 4. právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 5. právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 6. právo vzniesť námietku podľa čl. 21 GDPR (najmä v prípade priameho marketingu),
 7. právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na našu adresu respektíve email a
 8. právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že boli porušené Vaše práva.

Cookies

Pre správnu funkciu stránok je niekedy nevyhnutné umiestniť malé dátové súbory, označované ako cookies, na vaše zariadenie.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na Váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú niektoré informácie o Vašej návšteve (napr. prihlasovacie údaje, jazyk atď.)
Súbory cookies slúžia na celý rad účelov. Používame ich napríklad na perzonalizáciu stránok či na zber agregovaných dát na analytické účely.
Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť napr. na stránke www.aboutcookies.org.

Súhlas s ukladaním cookies
Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nastavenie nezmeníte. Toto nastavenie prehliadača sa považuje za súhlas s používaním cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača, čím však obmedzíte niektoré funkcie našich webových stránok. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s informáciami o spracovaní osobných údajov.
Helveti je oprávnená Informácie o spracovaní osobných údajov jednostranne meniť. Prípadné nové verzie zverejníme na svojich internetových stránkach a zároveň Vám ju zašleme na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli. V prípade otázok alebo uplatnenia vašich práv nás kontaktujte na info@helveti.cz alebo telefonicky na +420 774 272 737.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

0 hodinky v porovnaní Zobraziť

Nič sa nenašlo